Home

K.M Högsta domstolen

Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat - vägledande avgöranden - främst på straffrättens och civilrättens område. Telefon, växel. 08-561 666 00. E-post. hogsta.domstolen@dom.se Kontakta oss via säker e-post. Besöksadress. Riddarhustorget 8, 111 28 Stockholm. Postadress (försändelser och rekommenderade brev som. Högsta domstolen förklarar att det inte finns förutsättningar att göra avsteg från 5 kap. 10-12 §§ fastighetsbildningslagen när ersättningen för marköver-föringen bestäms i målet. Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet i övrigt. Mark- och miljööverdomstolens domslut står därmed fast

Högsta domstole

 1. HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid Riddarhustorget 8 Box 2066 103 12 Stockholm Telefax 08-561 666 86 08:45-12:00 E-post: hogsta.domstolen@dom.se 13:15-15:00 www.hogstadomstolen.se KLAGANDE 1. C A 2. C X 3. L A 4. N B 5. C B 6. R B 7. J B 8. P B 9. A B 10. P C 11. K-E C 12. M C 13. B D 14. J D 15. J X 16. L
 2. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i rättsfallet HFD 2021 not. 10, efter att ha hämtat in ett förhandsavgörande från EU-domstolen, att det inte är förenligt med EU-rätten att tillämpa undantagsregeln i en situation då de inblandade bolagen skulle ha omfattats av bestämmelserna om koncernbidrag om bolagen hade varit svenska
 3. HÖGSTA DOMSTOLEN B 5533-18 Sida 2 DOMSLUT Högsta domstolen förklarar att det i målet aktuella plakatet ska anses fram-ställt i tryckpress enligt 1 kap. 2 § första stycket tryckfrihetsförordningen. Högsta domstolen undanröjer hovrättens och tingsrättens domar och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt behandling
 4. Lars K. Beckman: Ledamöter i Högsta domstolen i Svensk juristtidning; Delar av denna artikel utgörs av bearbetad text ur Wilhelm Swalins Konungens Högsta domstol 1789-1897, utgiven 1879. Externa länkar. Högsta domstolen: Justitieråd; Se även. Lista över ledamöter av Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) Lista över.

Högsta domstolen K.A. överklagade och yrkade att HD skulle bestämma påföljden till ungdomstjänst eller i vart fall ett kortare fängelsestraff samt att beslutet om utvisning skulle upphävas. Riksåklagaren motsatte sig att hovrättens dom ändrades men framhöll att, för det fall HD skulle bedöma att K.A. var under arton år, utvisning inte borde beslutas Att Högsta domstolen tillåter att partssakkunnige Henrik Käll besvarar frågor om specifika transaktioner med specifika klienter alternativt tillåter frågor som avser transaktioner som är mer än fem, sex, sju, åtta, nio eller tio år gamla (att prövas i denna ordning) Enligt M.K. har M.O. lovat, att föräldradjuren var HD-fria, medan M.O. sagt att hon upplyst om att föräldrarna hade viss grad av höftledsdysplasi. Vad M.O. uppgivit motsägs emellertid av att hon, enligt uppgift i brev d 17 april 1985 från veterinär vid djursjukhuset i Strömsholm till veterinär L.A., vid samtal med djursjukhuset har hävdat att valpens föräldrar var röntgade utan. Domstol Högsta domstolen Avgörandedatum 2014-12-03 Målnummer B1945-14 Lagrum 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) Rättsfall NJA 1987 s. 285 I och II NJA 2006 s. 16 Sökord Förtal Social_adekvans Straffrihet Källa Domstolsverke

Pakistansk politiker fängslad inför val | Aftonbladet

Domar i mål om inkomstskatt m

I domen i målen A. K. m.fl. (Oavhängigheten hos avdelningen för disciplinära mål vid Högsta domstolen) (C-585/18, C-624/18 och C-625/18), avkunnad den 19 november 2019 efter skyndsam handläggning, slår EU-domstolen (stora avdelningen) fast att den i artikel 47 i Europeiska unionen En vattendomstol var förr en specialdomstol som behandlade vattenmål.. Vattendomstolarna i Sverige. Enligt 1918 års svenska vattenlag skulle det finnas sex vattendomstolar. [1] Domstolen bestod av en vattenrättsdomare, en teknisk ledamot och två nämndemän.Som andra instans fanns vattenöverdomstolen (vid Svea hovrätt), och som tredje instans Högsta domstolen Högsta domstolen grundades av Gustav III efter Riksdagen 1789, då man infört Förenings- och säkerhetsakten.Dess ställning är grundlagsfäst i regeringsformen.Ledamöterna skall vara minst 14 stycken och måste vara lagfarna domare. De tituleras justitieråd och utses av regeringen.Regeringen utser också en av dem till ordförande Högsta domstolens beslut innebär att målet inte tas upp till prövning. Mark- och miljööverdomstolens beslut står därmed fast. Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (s.k. prejudikatdispens)

Pakistans premiärminister kan avsättas efter Panamagate | ETC

Högsta domstolen T.W. överklagade hovrättens beslut och yrkade att HD skulle besluta att vardera parten skulle svara för sina rättegångskostnader i tingsrätten. E.W. motsatte sig att hovrättens beslut ändrades. HD avgjorde målet efter föredragning. Föredraganden, justitiesekreteraren Lars Brandt, föreslog i betänkande följande. I en tid när många pratar om hur man ska bekämpa brottsligheten framstår det som märkligt att Högsta Domstolen funderar på att höja gränsen för ringa stöld.. Högsta domstolen har fortfarande inte tagit ställning om överklagandet ska ges prövningstillstånd. Törebodabon dömdes i Göta hovrätt den 20 september för oaktsam våldtäkt till sex månaders fängelse, samt att han skulle betala 113 000 kronor till målsägande Agonia SMPs lagskapande maskiner Schema _____ Måndag : 00:00 - 08:00 Tisdag : 00:00 - 08:00 Onsdag : 00:00 - 08:00 Torsdag : 00:00 - 08:0 Högsta domstolen (HD) har dömt till kundens fördel när ett elföretag först fakturerat för lite och därefter skickat en ny faktura. HD hade låga krav på kunden i fråga om kontroll. För att kunden ska ha fullgjort sin betalningsskyldighet räcker det att kunden inte borde ha insett att betalningen var felaktig och att kunden därför haft fog för att uppfatta sin tidigare gjorda.

I den ovan nämnda och av riksdagen ännu inte behandlade motionen 2016/17:3294 (M) föreslås att en utredning ska få i uppgift att från bland annat konstitutionella utgångspunkter se över frågan om Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska ges ett ökat inflytande över vilka som utnämns till justitieråd

Lista över ledamöter av Högsta domstolen (Sverige) - Wikipedi

På grund av en långdragen rättsprocess har Högsta domstolen besökt Malax skärgård Högsta Domstolen NJA 1990 s. 343 (NJA 1990:57) Målnummer: Ö82-88 Avdelning: Domsnummer: SÖ269-90 Avgörandedatum: 1990-06-20 Rubrik: Ett aktiebolag, som var dotterbolag till ett annat aktiebolag, lånade ut pengar till moderbolaget. Vid bedömande huruvida moderbolagets ekonomi när lånen lämnades var sådan at Agonia SMPs serverlagar. 1 § Griefing är ej tillåtet (Att ta sönder och förstöra spelares skapelser) 2 § Man får inte stjäla saker. 2.1 § Man får inte ta saker från häktade spelare oavsett om du har tillstånd från dem. Häktade spelares saker tillhör FBI.Brytande mot denna serverregel anses som stöld/grov stöld. 2.2 § Bannade spelares saker tillhör serverns högsta domstol Neue DVDs jetzt vorbestellen! Kostenlose Lieferung möglic

HÖGSTA DOMSTOLEN B 5533-18 Sida 2 DOMSLUT Högsta domstolen förklarar att det i målet aktuella plakatet ska anses fram-ställt i tryckpress enligt 1 kap. 2 § första stycket tryckfrihetsförordningen. Högsta domstolen undanröjer hovrättens och tingsrättens domar och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt behandling HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 2160-20 Sida 2 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Högsta domstolen ändrar hovrättens beslut och meddelar tillstånd till målets prövning i hovrätten. Hovrätten ska i samband med att målet avgörs pröva frågan om ersättning för rättegångskostnad i Högsta domstolen Högsta domstolen. M.A. överklagade och yrkade att HD, med ändring av hovrättens dom, skulle fastställa tingsrättens dom, innebärande att M.A:s skyldighet att utge underhållsbidrag för N.A., L.A. och V.A. enligt Nacka tingsrätts dom den 3 februari 2011 skulle jämkas till noll kronor från och med den 1 januari 2011 m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart BP Ombud och offentlig försvarare: Advokaten RS Saken Grov vårdslöshet i trafik m.m. Överklagade avgörandet Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 13 november 2015 i mål B 485-15 _____ Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 555 HÖGSTA DOMSTOLEN B 1997-20 Sida 4 Rättsliga utgångspunkter Allmänt om förbudet mot närståendelån 8. I 21 kap. aktiebolagslagen finns bestämmelser som förbjuder ett aktiebolag att lämna vissa slag av lån. I 1 § finns ett förbud mot s.k. närstå-endelån. Förbudet innebär att ett aktiebolag inte får lämna penninglån till sin

Domstol Högsta domstolen Avgörandedatum 2008-12-09 Målnummer Ö4308-07 Lagrum 4 kap. 19 a § jordabalken (1970:994) 32 § köplagen (1990:931) 23 § konsumentköplagen (1990:932) Sökord Fastighetsköp Fel_i_fastighet Reklamation Reklamationsfrist Källa Domstolsverke Högsta domstolen säger nej till en topsning som hade kunnat lösa det 24 år gamla mordet på 16-åriga Malin Lindström. 18 MAJ KOLUMNISTER. Om svåra smärtor kunde rubrikerna ha handla Högsta domstolen skulle arbeta på afdelningar, i hvilket fall i samma ordning skulle bestämmas så väl justitierådens antal som ärendenas fördelning mellan af delningarna. Enligt K. M:ts stadga 23 okt. 1860 skulle Högsta domstolen arbeta på två afdelningar och utgöras af 16 justitieråd. 1897 ändrades § 17 E. F. därhän

Högsta domstolen. Avgöranden av Mark- och miljööverdomstolen i första instans får, liksom tidigare, överklagas till Högsta domstolen. För mål som prövas av Mark- och miljödomstol efter överklagande är möjligheten att överklaga till Högsta domstolen begränsad men kan tillåtas genom en s.k. ventil (5 kap. 5 § lagen om mark- och miljödomstolar) Register över Marknadsdomstolens mål och avgöranden från 2000 till och med den 31 augusti 2016. För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv . Man kan antingen ange en exakt sökfras inom citationstecken, t ex. marknadsföring av taxitjänster och då görs sökningen efter den exakta ordföljden

Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd i målet. 3.2.2 Förarbeten och doktrin Återfall är inte uttryckligen nämnt i paragrafen som en grund för att bedöma den olovliga körningen som grov. I samband med lagstiftningsarbetet (prop. 1958:69), efter hemställan från lagrådet, kom lagstiftningen att också om I ett nytt avgörande från Högsta domstolen (HD) förtydligas att ersättningsbrunnar för uttag av grundvatten är tillståndspliktig vattenverksamhet. Den möjlighet till undantag från tillståndsplikten som går att göra enligt 11 kap. 12 § miljöbalken (1998:808) förklaras. För verksamhetsutövare är det alltid viktigt att ha en god framförhållning och planering avseende. En enda högsta domstol — ett första steg? Av f.d. hovrättspresidenten JOHAN HIRSCHFELDT. Vägen mot en enda högsta domstol är troligen lång och törnbeströdd. Inte minst fordrar den en ny grundlagsändring. I denna artikel diskuteras en alternativ lösning tänkt inom ramen för gällande grundlag efter 2010 års ändringar

NJA 2016 s. 719 lagen.n

 1. Högsta domstolen @hogsta_domstol 2 weeks ago Högsta domstolen har i ett nytt vägledande avgörande prövat vilka schabloner som ska vara utgångspunkten vid bestämmande av kränkningsersättning respektive anhörigersättning vid livshotande personskada till följd av grov vårdslöshet, bit.ly/3FvuUZW
 2. domstolen, med ändring av den överklagade domen, förbjuder Badanstalten att bedriva 29 Strömstads kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med 1 175 anställda, exempel kan nämnas norrmannen K. M. Water Project som innefattar upprättandet a
 3. I Green-målet, fortsätter HD, fäste Högsta domstolen som skäl för den frikännande domen vikt (kanske t.o.m. avgörande vikt undrar förevarande författare) vid att den i målet åtalade pastorn gjort sina uttalanden i en predikan inför sin församling över ett tema som finns i bibeln och anmärkte vidare i Green-målet att frågan om den tros uppfattning på vilken pastorn byggt sina.
 4. Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2015 Ö 2708-15 PARTER Kärande vid tingsrätten Norstedts Förlagsgrupp AB, 556045-7748 Box 2052 103 12 Stockholm Ombud: Advokaterna JG och CP Svarande vid tingsrätten Mediarummet F & H AB, 556305-4153 Sankt Lars väg 14 222 70 Lund Ombud: Advokat HS SAKEN Fordran Dok.Id 114896 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress.
 5. Den 1 juli 1974 tillkom lagen om rättegången i arbetstvister - arbetstvistlagen. Arbetsdomstolen blev nu slutinstans i princip i alla arbetstvister, alltså inte bara i tvister om tolkning av kollektivavtal m.m. Arbetstvister som avgjorts av en tingsrätt skulle inte längre överklagas till hovrätten och Högsta domstolen
 6. Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 23 april 2021 - Norra Stockholm Bygg AB / Per Nycander AB (Mål C-268/21) (2021/C 252/22) Rättegångsspråk: svenska. Hänskjutande domstol. Högsta domstolen. Parter i målet vid den nationella domstolen. Klagande: Norra Stockholm Bygg AB. Motpart: Per Nycander A
 7. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS. BESLUT Mål nr. meddelat i Stockholm den 29 april 2005 Ö 3463-04. KLAGANDE. YC. Ombud: advokaten GR. MOTPARTER. 1. WS. 2. KLS. 3

Allt om Högsta domstolen. Ta del av våra användarvillkor. Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig - och vad vi använder dem till Den 9 juli 2020 meddelades ett nytt avgörande från Högsta domstolen som behandlar frågan om huruvida miljöorganisationer med kulturmiljö som huvudintresse har klagorätt i mål om detaljplan. Högsta domstolen är högsta domstolen. Etymologi. Uttrycket överdomstol har sitt ursprung i det engelska domstolssystemet. De kungliga domstolarna var de högsta domstolarna i landet, med vad som nu skulle kallas tillsynsmyndighet över baroniella och lokala domstolar

Klimatkrisen når Norges Högsta domstol. Kayaktivists (pictured left to right), Hanna Jauhiainen of Finland, Miriam Friedrich from Austria, Andreas Widlund form Sweden, and Dalia Kellou from Austria. The Greenpeace ship Arctic Sunrise is in the Norwegian Arctic to document, expose and challenge the Norwegian government and Statoil's. den högsta instansen i landet (t.ex. Högsta domstolen, Regeringsrätten eller till regeringen, beroende på frågans karaktär). Man behöver dock normalt inte använda sig av s.k. extraordinära rättsmedel, t.ex. resning, om man använt sig av möjligheten att överklaga i vanlig ordning. Det rättsmedel ma

Högsta Domstolen NJA 2000 s. 569 (NJA 2000:83) Målnummer: T3602-99 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 2000-11-07 Rubrik: Borgensförbindelse för en konsumentfordran preskriberas tre år efter förbindelsens tillkomst. 2 § preskriptionslagen (1981:130). Lagrum: 2 § preskriptionslagen (1981:130) Rättsfall: NJA 1990 s. 35 REFERA Dok.Id 131720 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Riddarhustorget 8 Box 2066 103 12 Stockholm Telefon 08-561 666 00 Telefax 08-561 666 86 E-post: [email protected] www.hogstadomstolen.se Expeditionstid 08:45-12:00 13:15-15:00 HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 5948-16 Sida 2 BW ska få ersättning av allmänna medel för försvaret av ZA i Högsta domstolen med 2 480 kr. Av beloppet avser 1 984 kr arbete och 496. Igår beslutade Högsta domstolen att inte meddela något prövningstillstånd gällande Skotten i Vallåkra. Hovrättens dom om två års fängelse för dråp står.. Om Högsta domstolen skulle komma fram till att grannar och andra berörda har klagorätt i det avseendet, kan praxis komma att fortsatt avvika från bestämmelsens ordalydelse. Mark- och miljödomstolen finner detta otillfredsställande, och menar att det är bättre att låta bestämmelsen

Den 17-åriga Wilma Anderssons mördare överklagar nu hovrättsdomen till Högsta domstolen Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller . 2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målet Välj mellan Högsta Domstolen bildbanksfoton, bilder och royaltyfria bilder från iStock. Hitta högkvalitativa bildbanksfoton som du inte hittar någon annanstans AMR-6527-21 Trolöshet mot huvudman Datum: 2021-09-08 . RÅ kompletterar inte förundersökningen i Allra. Eftersom hovrätten meddelat dom i målet är det riksåklagaren som, 85 Kommissionen har erinrat om att dessa båda alternativa kriterier avser kväve i avloppsvattnet, det vill säga en högsta tillåten kvävehalt på 15 mg/l för tätorter med mellan 10 000 och 100 000 pe och en högsta tillåten kvävehalt på 10 mg/l för tätorter med mer än 100 000 pe, respektive den lägsta tillåtna procentuella reduktionen av kväve, vilken uppgår till 70-80 procent

Detta yrkar Allra-topparna i sina överklaganden Realtid

HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid. Riddarhustorget 8 Box 2066. Telefax 08-561 666 86. 103 12 Stockholm E-post: hogsta.domstolen@dom.se. www.hogstadomstolen.se. 08:45-12:0 HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 1503-02 Sida 2 (4) För Ö. T., som i Högsta domstolen biträtt A. M., fastställs ersättning enligt. samma lag till femtusen (5.000) kr, avseende arbete. E. M. skall ersätta kostnaden för A. M.s rättshjälp i Högsta domstolen med. femtusen (5.000) kr Högsta domstolen er i Sverige den ene af de to sideordnede højesteretter i det almindelige domstolsvæsen.Högsta domstolen er øverste instans i civile sager (tvistemål), straffesager (brottmål) og sager (ärender) afgjort af Hovrätt (landsretten).Øverste instans i forvaltningssager er derimod Högsta förvaltningsdomstolen.. Högsta domstolen blev grundlagt af Gustav III 1789, og dens. Vilken fin morgon! Igår kom Högsta domstolen med dom i ett mål som engagerat mig. Jag ska inte tråka ut er med detaljer bara en jurist kan finna stor..

NJA 1989 s. 156 lagen.n

Rättsfall från Högsta domstolen. Ladda ner bok gratis NJA I. Årsbok 1999 : Rättsfall från Högsta domstolen epub PDF Kindle ipad Forfattare: Norstedts Juridik Antal sidor: 194 ISBN: 9789139005247 Språk: Svenska Format: PDF Filstorlek: 17.38 Mb Ladda ner en bok gratis online trahdisribosta Högsta domstolens registratorskontorHögsta domstolen. Serviceställe. Hela Finland. Registratorskontoret tar emot handlingar som inlämnas till högsta domstolen och skickar på begäran fotokopior och officiella kopior av handlingar. måndag-fredag 8.00-16.15. självständighetsdagen. 6.12.2021. Stängd. annandag jul Se hur du använder högsta domstolen i en mening. Många exempel meningar med ordet högsta domstolen Sąd Najwyższy (Högsta domstolen) ingår därmed - såsom en domstol i den mening som avses i unionsrätten - i det polska rättsmedelssystemet inom de områden som omfattas av unionsrätten, i den mening som avses i artikel 19.1 andra stycket FEU, och nämnda domstol ska således uppfylla uppställda krav på ett effektivt. V. J. Emmanuel berättar: För ett tag sedan råkade jag träffa K. Thomas, som innan sin pension arbetade som domare i Högsta domstolen. När han fick veta att jag var pappa till de tre barn som var inblandade i fallet om nationalsången, berömde han mig. Han sa att han brukar nämna vårt fall när han håller tal till jurister

NJA 2014 s. 808 lagen.n

Högsta domstolen har valt en extremt restriktiv tolkning av upphovsrättslagen, som går stick i stäv med den ändamålsenliga tolkning som Europadomstolen förordar i den här typen av mål Man frikändes från misstänkt våldtäkt på Sofiedal - Högsta domstolen tar inte upp fallet. 23 september 2021 11:00. Mannen dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten för den misstänkta våldtäkten på Sofiedalskolan. Nu har Högsta domstolen beslutat att inte ta upp fallet till prövning Tysk översättning av 'högsta domstolen' - svenskt-tyskt lexikon med många fler översättningar från svenska till tyska gratis online Högsta domstolen ger Girjas sameby rätt i den långdragna tvisten mellan samebyn och svenska staten. Det meddelade HD på torsdagen. - Vi har tagit det till vägs ände och att vi fick rätt. Volvo Cars medvind i rättstvisten med bilsäkerhetsbolaget Autoliv kan ta en ny vändning sedan Högsta domstolen valt att pröva ärendet, rapporterar nyhetsbyrån Sirén

Den hänskjutande domstolen ska pröva om den nyinrättade

Vi har lyckats ta norska staten till Högsta domstol! Det är nu snart fyra år sedan Greenpeace tillsammans med den norska miljöorganisationen Natur och Ungdom stämde den norska staten för att de öppnade upp för ny oljeborrning i Arktis, trots att de var väl medvetna om att vi befinner oss mitt i en pågående klimatkris JSC = Domare i högsta domstolen Letar du efter allmän definition av JSC? JSC betyder Domare i högsta domstolen. Vi är stolta över att lista förkortningen av JSC i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för JSC på engelska: Domare i högsta domstolen Check 'Högsta domstolen.' translations into Swedish. Look through examples of Högsta domstolen. translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

Trump vill driva rösträkningen till Högsta domstol. Rättsliga processer har redan inletts i flera nyckelstater. Den största striden kommer sannolikt att handla om hur det stora antalet förtidsröster ska räknas. Han vill att dessa ska ogiltigförklaras och det kommer han försöka driva i domstolen. USA-valet. 1:45 Check 'Högsta domstolen' translations into Danish. Look through examples of Högsta domstolen translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

Högsta domstolen friar kommunen i uppmärksammat skolfall. Uppdaterad 2020-07-03 Publicerad 2020-07-03. Dalängskolan i Lidköping. Arkivbild. Foto: Lidköpings kommun. Det brottargrepp en.

Skärpt säkerhet efter HD-dom i Pakistan | AftonbladetFörolämpade Muhammed – kan avrättas | SvDFörolämpade Muhammed – kan avrättas | GP