Home

Skolverket skolgård

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Mer rörelse i skolan. Barn och unga mår bra av att röra på sig. Här hittar du inspiration och stöd när du vill arbeta med att få in mer rörelse under elevernas hela skoldag. Inspirationsmaterialet innehåller film, bildreportage och diskussionsfrågor. Ta del av materialet direkt på den här sidan eller ladda ner det som en powerpoint.

Barn i grundskolor har minskande skolgårdar att röra sig på utomhus och det är stora skillnader mellan olika delar av landet. Det visar den första nationella kartläggning som gjorts av barns utemiljö. Vikten av bra utemiljöer vid skolor Drygt en miljon barn går i grundskolan i Sverige varje dag och det här är första gången deras dagliga utemiljö kartläggs. Skolgården är en av. För bidragsomgången 2020 har Skolverket totalt 4 miljoner kronor att fördela. Ni kan som mest få stöd för 75 procent av den totala kostnaden för de säkerhetshöjande åtgärderna. Ni kan inte få bidrag för åtgärder som totalt kostar mindre än 25 000 kronor På tomter som ska bebyggas med bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan liknande verksamhet ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om friyta Om tomten redan är bebyggd ska kraven på friyta tillgodoses i skälig utsträckning. Om en byggnad ändras och ändringen kräver lov eller. Säkerhet på skolgården. PDF 250 KB. Öppnas i nytt fönster. En broschyr med övningar om hur skolgården blir en säker plats för elevernas lek. Ladda ner Mer information. Senast granskad 28 april 2020

Skolverke

  1. Rusta utemiljön vid skola och förskola. Nu kan aktörer som bedriver skolverksamhet söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Eleverna ska vara med och planera åtgärderna. Det går att söka stöden till och med den 1 april 2018
  2. Skolverket tar fram läroplaner, vägledning och allmänna råd för utbildning. Allmänna råd för förskolan respektive fritidshemmet lyfter båda vikten av de fysiska miljöerna. Visa mer Dölj. SKR. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tar fram vägledningsmaterial och underlag för ramavtal och funktionsprogram till kommuner
  3. De fixade till skolgården med små medel. Inger Edforss Fuchs vill ha en skolgård för alla. Foto: Jesper Klemedsson. Skolgårdar Lilla Atlanten ska bli större. Det hoppas Inger Edforss Fuchs, förstelärare i utomhuspedagogik på Västra Ramlösa skola i Helsingborg. - En skolgård blir aldrig färdig. Den kan utvecklas hela tiden

Skolverket anger 2005 att kommunen bör se till att förskolans utemiljö och lokaler är trygga, säkra, hälsosamma och utvecklande bland annat genom att de är utformade för en varierad pedagogisk verksamhet samt att pedagogerna ska kunna ha uppsikt över barnen. Riktlinjer ska underlätta Vi har tagit fram egna riktlinjer för Helsingborg Vägledning om barns och ungas utemiljö. Boverket har tillsammans med Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en vägledning för planering, utformning och förvaltning av barns och ungas utemiljö med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar Gör plats för barn och unga! Boverket har också tagit fram allmänna råd Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverkets webbplats, öppnas i nytt fönster. Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola Allt fler elever saknar skolgård. Många får leka ute på trottoaren eller i en allmän park. Idag kommer därför Boverket ut med riktlinjer med krav på hur en skolgård ska se ut

Enligt skolverket finns ca 4000 skolgårdar runt om i landet, det går att varje skolgård får ett tillskott på ca 125 000 kr, om alla skolor anmäler sitt intresse. Källa SVT. Detta initiativ är så klart mycket välkommet och det är glädjande att se att Vänsterpartiet tycker denna fråga är viktig skolgård är samt hur den ser ut. Trots att öppna och avgränsade rum kan ses som en tillgång borde också en skolgård i skogslandskap ses som en tillgång (Castell, 2002). 3.2 Skolgårdens utveckling År 1865 gav Kongl. Övfer-Intendents-Embetet ut Normalritningar för folkskolebyggnader bp.skolverket.s Höst Vinter. S ommar Vår. Skolverket 2017. Created Date: 8/17/2016 3:24:03 P Sedan Skolöverstyrelsen 1991 ersattes med Skolverket och statliga anvisningar och rekommendationer om skolornas utformning gällande byggnader, inne- och utemiljöer slutade ges ut, finns det inte längre några regleringar för hur en skolgård ska eller får se ut (Lindholm 1995). Mattia

Mer rörelse i skolan - Skolverke

Okategoriserade-arkiv - Ätlig skolgård

Välkommen till Skolverkets YouTube-kanal! Här hittar du ett urval filmer från Skolverket. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att. Skolverket ska efter en ansökan som avses i första stycket eller en ny ansökan komplettera en lärares eller förskollärares legitimation med behörighet utöver behörighet som följer av en examen som anges i första stycket, om han eller hon med tillfredsställande resultat har gått ytterligare behörighetsgrundande utbildning skolgård. Maria Jacky, rektor, vill att skolan ska utformas med naturmaterial för att de vill passa in i omkringliggande miljö. De vill inte ha några stora färgglada lekredskap. Målet med arbetet är att ge ett par bra förslag till hur de kan utforma sin utemiljö med naturmaterial och växter. Jag har vävt samma även många faktorer kring vad en skolgård ska erbjuda. Men det viktigaste bör vara varje elevs upplevelse av skolgården som en trygg miljö. Skolverket (2006a) skriver i Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling: Kammarrätten konstaterar att lagstiftningen är otydlig och att omständigheterna i det enskilda fallet får avgöra om en skolgård ska anses vara en plats dit allmänheten har tillträde. Feryal Mentes är hovrättsassessor hos JK och hon är mycket nöjd med domen. - Utgången är den som JK ville ha

Nationell kartläggning visar att skolgårdarna krymper

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder 2020 - Skolverke

Det är hemligt hur stor skolgård en friskola har. Det slår Kammarrätten i Göteborg fast. Nu överklagar Läraren beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. - Storleken på en skolgård bör självklart vara offentlig, säger Lärarens chefredaktör Michael Jonsson Skolgård som är indelad i flera rum och många vuxna ute på rasterna. Alla vuxna känner barnen i huset, där fsk-åk tre går tillsammans och sedan lika på mellanstadiet och högstadiet. Utökade utvecklingssamtal för att följa upp målen. Detta gäller för alla barn. Vår skola individanpassar skolgången Barn har rätt till skolgård! 12 mars, 2021 14 mars, att få mer kunskap om och insikt i utemiljöns betydelse för barn erbjuder en digitalkurs i utomhuspedagogik från Skolverket. Kursen vänder sig främst till pedagoger, men är öppen och gratis för alla Som bidrar till studiero och att man känner sig trygg, säger Hugo Wester, utbildningsråd på Skolverket. Reportrar från Sveriges Radios P4-redaktioner har besökt 76 grundskolor oanmälda för. I Skolverkets bedömningsstöd för idrott och hälsa (årskurs 6 och 7-9) finns exempel på rörelseslingor, banor och stationer som passar på en skolgård, i ett grönområde respektive i en mer traditionell idrottsmiljö. Titta också på filmen om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper i idrott och hälsa

Friyta för lek och utevistelse för förskolor och skolor

med en varierad skolgård, där det mesta fanns att tillgå. Asfaltsytor, gräsplan, liten skogs del, gungor och olika klätterställningar vilket inte bara var roligt på rasterna utan även (Skolverket, 2013). Det innebär att en stor del av dagen för många barn spenderas på fritidshemmet lar(klassrummen, korridorer, matsal och skolgård, arbetsplatsförlagtlärande etc.) omfattas av arbetet. Arbetarsystematisktmed såväl trygghet som studiero.När det fungerar väl finns ett systematiskt arbete för att främja och upprätthålla såväl trygghet som studiero Skolverket (2011) skriver att en skolgård ska vara utformad eller vilka olika element den ska innehåll. De regler som finns säger bara på ett väldigt diffust sätt hur stor skolgården ska vara och återfinns i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900): Om tomten ska bebyggas med byggnadsver 1 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11), Stockholm: Skolverket, 2011, s. 8. 2 Skolverket, 2011, s.8. 2 skolgård ska ge utrymme och möjlighet till fysisk rörelseaktivitet samt lekar av olika sla

Enligt Skolverket är förskolans uppgift att lägga en grund för ett livslångt lärande, miljön ska locka till lek och det ska finnas utmaningar. Utemiljön är bra för barnens lek och därmed utvecklade för att det är genom lek som barn utvecklas. Lingua Montessoriskola ligger i Lund och har flyttat till nya lokaler. De behöver nu en bra skolgård Boverkets allmänna råd (2015:1 ) om friyta fr lek och utevistelse vid fritidshem, frs kolor, skolor eller liknande verksamhet; Boverkets frfattningssamlin utvärdera sin skola internt (Skolverket, 2019b). Hur väl enskilda skolor mäter sin skolgård kan alltså variera. Att elever upplever otrygghet, som att till exempel bli utsatta för kränkningar, behöver inte vara förknippat med en specifik plats och inte heller till specifika handlingar, utan påverkas i ! Dela in i rum eller zoner. Det finns flera olika sätt att använda naturens förutsättningar på skolgården. I naturen finns gläntor och snår, öppnare områden och skyddade vrår. Att använda eller efterlikna dem är ett sätt att bygga rum och skapa zoner som är utformade för olika behov. De kan byggas med växter som tål.

Säkerhet på skolgården - broschyr Konsumentverke

samordningsuppdrag riktat mot nyanlända via Skolverket samt 30 % uppdrag i verksamheten. Centralskolan har två ledningsgrupper, en för fritidshemmet och en Centralskolan har en fin och stor skolgård med plats för olika slags aktiviteter på raster och i fritidsverksamheten Skolgård Vår naturnära skolgård nyttjas av alla våra elever i årskurs F till 9 och på eftermiddagarna öppnar även förskolebarnen sin grind och ansluter till gårdens aktiviteter. Det finns tillgång till sandlådor, gungor, klätterställning och leksaksförråd och det finns möjlighet till aktiviteter som exempelvis fotboll, pingis, utebandy och basket gustav sundh. Fritidspedagogik som främjar lärande [Podcast] mars 27, 2019 Av Pedagogisk Psykologi. Gustav Sundh är förstelärare i fritidspedagogik på Glömstaskolan i Stockholm. Han blev utnämnd till årets lärare i Stockholm stad 2016, utsågs av Lärarförbundet till årets lärare fritidshem 2017 och föreläser om strukturerad. skolledningen att barnens skolgård har stor betydelse för dem både vad det gäller som plats att leka på, som social mötesplats och som en plats att kunna röra sig på (Björklid, 2005:174). I skolrapporten Finns fritids (Skolverket, 2000:13) har 20 olika fritidshem fungerat som underlag och cirka 80 barn och 80 personal har intervjuats Skolverkets stödmaterialet Grövre våld i skolan visar att grövre våld där unga är involverade oftast sker på fritiden. Ofta är alkohol iblandat. Rapporten från Skolverket visar att våldet som sker i skolmiljö sjunker under den gymnasiala utbildningen, samtidigt som våldet på fritiden ökar

Nu kartläggs landets skolgårdar - Arkitekten

Fredrik yrkesgymnasium, Haninge. Fredrikgymnasiet har utbildat yrkeselever på gymnasienivå sedan 1962 då skolan hette Centrala Verkstadsskolan i Handen. Utbildningen är av sådan speciell art att den kräver en utrustning som står i överensstämmelse med den moderna industriutvecklingen. De lokaler som Fredrik­gymansiet hade blev. (www.skolverket.se) Arbetet på skolan sker enligt den värdegrund som har arbetats fram av både elever, föräldrar och personal. Skolan Johannesbäcksskolan har nyrenoverade lokaler och en handikappanpassad skolgård som delas med Pilskolan 2:1: 4 Skolgård En skolgård kan vara oplanerad med stora, öppna ytor vars huvudsakliga syfte är att rymma eleverna under raster och lediga stunder. Den kan också vara planerad för lek, undervisning, möten mellan människor, hälsofrämjande utevistelse, avkoppling och upplevelser med alla sinnen (Glantz, Grahn & Hedberg, 2007:182) En kort promenad tar oss till närmaste badplats och vi har nära till sport- och simhall samt fotbolls- och isplan på vår stora skolgård. Med goda kommunikationer som buss och tåg tar oss enkelt på besök till näringsliv, kultur och nöjen. Arbråskolan är en F-9-skola med ca 300 elever i två byggnader. F-2 hittar du i Gula huset

Rusta utemiljön vid skola och förskola - Boverke

F varning skolverket. En F-varning innebär alltså att läraren bedömer att eleven just nu riskerar att inte riktigt uppnå kraven för ett godkänt betyg. En varning är just en varning , och för många elever kan det fortfarande finnas möjlighet att med en extra kraftansträngning och med stöd från oss i skolan hinna uppnå kraven för. Om skolan. Gamla Uppsala skola är en skola som ligger på gränsen mellan stad och landsbygd och i närheten av Gamla Uppsala fornminnesområde. Skolan tillhör skolområde C i kommunen och är belägen i stadsdelen Gamla Uppsala med tillgång till grönområden som inbjuder till många uteaktiviteter. Skolan är en F-5 skola med ca 320 elever. Årsta grundsärskolas fritidshem. På Årsta grundsärskolas fritidshem går grundsärskolans elever från årskurs 1 till årskurs 9. Öppettider på Årsta grundsärskolas fritidshem: 7.00 - 17.00. Skoldagen pågår klockan 8.30-13.15/13:45 Svartbjörnsbyns skola är en grundskola med ca 150 elever från förskoleklass till år 6. Vi erbjuder våra elever en trygg skolmiljö där alla blir sedda. I huvudbyggnaden finns klassrum, grupprum, bibliotek och musiksal Med naturen runt knuten - stigen som leder mot världen. En av Ramsta skolas stora fördelar är närheten till naturen. Att vara mycket utomhus och vistas i skogen har eleverna på skolan gjort i alla år. Inom naturprofilen förlägger vi regelbundet en del undervisning utomhus. Vi har behöriga lärare i alla årskurser

Skolor och förskolor - exempelsamling - Boverke

  1. Barn har rätt till skolgård! 12 mars, 2021 14 mars, 2021 barnsutemiljo Lämna en kommentar. Friskolor saknar tvingande regler för utemiljöer. att få mer kunskap om och insikt i utemiljöns betydelse för barn erbjuder en digitalkurs i utomhuspedagogik från Skolverket
  2. Vad säger Peter Fredriksson om Handlingsburen lärmiljö på Framtidens Skolgård. Föreläsare: -Anders Szczepanski, ass prof Outdoor Education, Dr. (Fil lic), Spetsa Company at University Holding, Linköping University informerar och samtalar med Peter Fredriksson GD på Skolverket
  3. skolgård utnyttjade parker och naturområden 150 procent oftare än de som angett att de inte har någon skolgård alls eller att den inte är ändamålsenlig. Det kan tolkas som att positiva erfarenheter av att använda skolgården i undervisningen leder till att lärare även utnyttjar närmiljön

(Skolverket 2011, s.51) 3 1.2.1 Intensitetsnivåer Intensitet är ett viktigt mått på fysisk aktivitet som påverkar både hälsoutfall och grad av energiförbrukning. Fysisk Även en skolgård med mycket grönska har visat sig vara fördelaktigt eftersom det skapar le SkolgårdenVi är så väldigt stolta över vår skolgård!Den uppmuntrar inte bara till rörelse utan även aktiv, åldersintegrerad interaktion. Klätterväggar, basketkorgar och sandlådor - vi har har allt, för alla åldrar och intressen. Skolverket - Lgr11:Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som Skolans lokaler, skolgård inklusive skolområdet utomhus ska vara en drogfri miljö. Bestämmelser om arbetsmiljö finns också i arbetsmiljölagen. Den lagen gäller för både dig som elev och personalen i skolan. Arbetsmiljön särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverket - ingen får mobba dig Skolverket - barnkonventionen.

De fixade till skolgården med små medel Lärare

Har man fönster ut mot en skolgård kan det vara en poäng med att ha frostat glas till nederkanten av fönstret för att inte distrahera eleverna. Det är enkla åtgärder, enligt Malin Valsö. - Men sedan måste man också börja prata mer med eleverna om hur man använder miljön Vi jobbar på för fullt med vårt skolgårdstema. Vi har listat skolgårdsord och tränar på dem. Dels genom ord och bild-övningar och även tack vare Bitsboard-appen.. Vi går nu över på att skriva meningar utifrån orden.Men en sak som vi behöver jobba med är när det heter spela och när det heter leka eller något annat Källa: Skolverket.4 Det råder underskott av skolenheter i grundskolan En god lärmiljö är en hållbar investering skolgård för utomhuspedagogik?, (2011) Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet s. 1-2. 9 Arbetsmiljöverket (2017), Projektrapport för Arbetsmiljöverkets natio

Skolverket, Socialstyrelsen, Trafikverket, Tankesmedjan Movium/SLU. Stefan Anering Ordförande för Barnsäkerhetsrådet, chef för enheten för den enskildes säkerhet, MSB Inledande ord . 3 INNEHÅLL 4 8 11 12 14 17 20 Skador bland barn i skolan Säker på lekplatsen? Att utreda självmord bland bar Om åtgärdstrappan. By hejlskov.se 2015-06-28. 2020-10-25. I förre veckan blev jag uppringd av en journalist på en pedagogisk tidskrift som ville veta vad jag tyckte om åtgärdstrappan. Jag var osäker på vad hon menade, men hon förklarade att många kommuner hade tagit skollagens straffmöjligheter för elever som inte uppför sig. [Reviderad 120830 ) OSIS - Olycksfall och Skador i skolan OJ, AJ, NEJ www.harnosand.se/osis 1(2) Anmälan OSIS - Tillbud (OJ) och Olycksfall (AJ) i skolan Barnets.

Vägledning om barns och ungas utemiljö - Boverke

Skolverket. Frågan är även sammankopplad med att delar av arbetsmiljölagstiftningen är tillämplig. uppsikt över skola och skolgård före skoldagens början i samband med att de ser över hela anläggningen, syntes ha fungerat dåligt vid olyckstillfället Fagernäs skola. Fagernäs skola är en grundskola med ca 160 elever från förskoleklass upp till år 6. Skolan, som byggdes 1953, ligger ungefär 2 km från Bodens centrum. I huvudbyggnaden finns klassrum, grupprum, matsal, bibliotek, slöjdsalar, hemkunskap- och musiksal. I en fristående byggnad finns skolans idrottshall Stöd till gruppen gynnar alla. På högstadiet i småländska Aneby har lärarna hittat många sätt att jobba med extra anpassningar som riktar sig till hela klassen. Det hela började med en särskilt utmanande klass, och en drivande specialpedagog som satte lärarna på spåret. Text: Anna Grettve Dexter Hypernet Elevhälsoenheten Skolverket DO.se Skolinspektionen Nätsmart Mora Dagens Lunch Schema Kommande aktiviteter Ons 27 okt, 08:15 - 10:00 Uteskola Skogen Ons 27 okt, 08:15 - 10:00 Uteskola Skogen Tor 28 okt, 11:00 - 12:00 Idrott Gymnastiksal/skolgård Mån 1 nov, 00:00 - 00:01 HÖSTLOV Ut och njut

Varekils skola - Orust kommun

Arbetsmiljöansvar i skolan - Arbetsmiljöverke

att tas fram i samarbete med Skolverket. Yrkes-inspektionens beslut på minimikrav från 1992 på 15 kvm per elev på en centralt placerad grund-skola i innerstaden, (Vårfruskolan i Lund) samt den norska rapporten Skolens utearealer (2003). Inventeringen och ovan angivna utredningar gav en tabell enligt figuren med en rekommendera Skolverket var hos oss i höstas och filmade vår skolgård och några av våra elever och pedagoger. De har nu en ny webbkurs med syftet att utveckla pedagogers kunskaper om utomhuspedagogikens positiva effekter på elevers lärande och hälsa. Webbkursen heter Utomhusdidaktik och är riktad till personal i förskoleklass och fritidsverksamheten Skolverkets talibanförslag kommenteras i Smålandsposten av Fredrik Haage som i en ledare med rubrik: Stoppa Skolverkets humanioder. bland annat skriver följande: Det är inte bara Skolverket som avslöjas som kulturell humaniod i detta. Partierna verkar helt sakna känselspröt mot det här området. Varningssignalerna har. Information om Boverkets regler för statsbidrag upprustning skolgård. Organisation: Utbildningsnämnden Mötesdatum: 22 maj 2017. Det här är ett beslutsunderlag. För att ta del av beslutet, se protokoll från sammanträdet där ärendet togs upp. Dokument. 6

Fredrik Yrkesgymnasium – Forum Bygga SkolaUppsävjaskolan firar 50 År

Boverkets nya råd ska ge bättre skolgårdar SVT Nyhete

Årsta grundsärskola delar byggnad med Årtaskolans grundskola. Närheten mellan skolformerna skapar naturliga möten under skoldagen och fritidstiden. En stor ombyggnad av skolgården har pågått under hela läsåret 2019/2020. När ombyggnaden är klar kommer skolgården vara anpassad för alla grundsärskolans elever Om skolan. Bälinge skola omfattar verksamheterna förskoleklass, årskurserna 1-5 samt ett fritidshem. Skolan är belägen 12 km norr om Uppsalas stadskärna. På skolan går det ca 450 elever. Undervisningen bedrivs i flera byggnader som inramar en skolgård med många möjligheter till lek och fysisk aktivitet. I direkt anslutning till. På en skolgård spelar barnen kula. Barnen kastar kulor mot pyramider som består av fyra kulor. Följande spelregler gäller: Spelregler: • Spelet spelas i par. En person som ställer upp en pyramid (uppställare) och en person som kastar kulor mot pyramiden (kastare). • Kastaren kastar en kula i taget Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i undervisningen (Skolverket, 2011b). Ett centralt innehåll i idrott och hälsa är att eleverna i årskurs 1-3 ska orientera sig i närmiljön (klassrum, skolgård) och lära sig enkla kartors uppbyggnad (skisser, skolgården)

Gröna Skolgårda

Även om skolorna var öppna var det mycket som var annorlunda i skolorna i Sverige i våras. Våren var tung, och nu varnar Lärarförbundet för dubbelarbete som kör slut lärarkåren. Att. I de allmänna råden från Skolverket, Fritidshem (2014), står det att det på en skolgård ska finnas möjlighet att utföra olika aktiviteter, lek och rörelse och enligt Boverkets (2015) rekommendationer bör en skolgård ha tillgång till minst 3000 m² friyta. Alla barn bör ha tillgång till en friyta på 30 m² vardera Vi har en stor skolgård med en fotbollsplan och rink. På skolgården finns gungor, kompisgunga, sandlådor och olika klätterställningar. På fritidshemmet arbetar vi utifrån följande styrdokument från Skolverket: Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11)

bp.skolverket.s

förskola och 93 % i åldersgruppen fyra till fem år (Skolverket, 2014). Barn i förskoleålder tillbringar ofta en stor del av sin tid på förskolan, och för många av dessa barn är förskolegården den miljö i vilken de vistas mest utomhus. Tillsynsmyndigheterna har tidigare fokuserat på att granska främst inomhusmiljön, me Berga grundsärskola delar lokaler med Bergaskolan, som är en grundskola och resursenheten Videskolan. Skolorna ligger i stadsdelen Kåbo. I närområdet finns Botaniska trädgården, Bror Hjorts hus, slottet, Evolutionsmuseet, Engelska parken och Stadsskogen. Skolans arkitekt är Gunnar Leche Fantastiskt fin skola, ligger fint, bra skolgård, bra undervisning, motiverade elever, egen matlagning, många jättebra lärare. Snittresultatet för elever i år 9 är över snittet för Stockholmsskolor och för elever med föräldrar som har akademisk bakgrund så är snittresultatet över 270 enligt Skolverkets statistik 2019 Runt vår skola finns det tillgång till grönområden och det ger goda förutsättningar för uteaktiviteter i undervisning och på raster. Vi har en stor skolgård med gott om utrymme för lek och spel. Fritids öppnar klockan 06:00 och stänger 18.00. Läs gärna mer om vårt fritidshem under fritids. Välkommen

Höst Vinter S ommar Vår - bp

Skolgård Skolans skolgård är stor och det finns gott om plats för eleverna att utföra olika aktiviteter. Fritidslärare på skolan ansvarar för att göra våra lunchpauser till extra spännande och utmanande lärtillfällen och hit kan alla elever vända sig för att delta eller få stöttning i aktiviteter Grisslehamns skola är en F-6-skola där vi arbetar både åldersblandat och årskursvis, beroende på vad som lämpar sig bäst för uppgiften. Ofta arbetar vi kring ett temaområde, där vi försöker integrera så många ämnen som möjligt. Dessutom jobbar vi mycket med läsning. Att vara en god läsare öppnar många dörrar och är en.

Lika Unika bloggar | Lika Unika bloggar om mänskliga

Är du redan säker på att Eraskolan är valet för er så finns det gör så här-hjälp längre ned på sidan. Saknar du någon särskild information? Tveka inte att höra av dig. Ring 013-47 90 400 eller mejla info@smaskolan.se så hjälper vi dig så att du får den information som önskas. Mer engelska. I vår tid behöver våra barn. Läs om oss och grundskolan på Montessori Mondial Kista. Vi har samlat information om vårt varumärke, vår skola och montessoripedagogiken vi bedriver Skolan är belägen i ett villaområde och har en stor skolgård. Skolan ligger även i närheten av Vedbobacken och Vallby friluftsmuseum. Närområdet runt omkring skolan ger eleverna en unik möjlighet att arbeta med uppgifter kopplade till natur och närmiljön Vår skola har ljusa trivsamma lokaler med en härlig skolgård med bland annat linbana, basketplan, fotbollsplan och andra rastaktiviteter. Genom vår pedagogiska tanke att kombinera kunskap, kreativitet, kultur, idrott och hälsa stimulera elevernas allsidiga utveckling och skapar forum där fler elever upptäcker sina förmågor och sin utvecklingspotential Om Montessori Mondial Mälarhöjden. Vår skola ligger vackert belägen högst uppe på Lögareberget i Mälarhöjden med en underbar utsikt över Mälarens inlopp till Stockholm. Skolgården är vacker och idealisk för den montessoripedagogik som vi använder oss av. Vi startade verksamheten år 2000 och i idag har vi 162 elever från.